Stadgar


Stadgar för Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi

§1. Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi har som övergripande mål att verka för kvalitetssäkring av ekokardiografi, utbildning inom ekokardiografi och skapa ett nationellt certifieringsprogram för ekokardiograförer samt verka för att understödja och länka samman kliniskt och forskningssamarbete.

§2. Arbetsgruppens styrelse består av ordförande, kvalitetsansvarig och tillika ordförande i Equalis expertgrupp, webansvarig, certifieringsansvarig, forskningssamordnare samt ytterligare fyra ledamöter representerade i grupperna: Fysiolog, Kardiolog, Anestesiolog och BMA. Kvalitetsansvarig tillsätts av Equalis styrelse, övriga poster i styrelsen för Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi tillsätts av Svenska Hjärtförbundets styrelse i tvåårsförordnanden på förslag av valberedning utsedd av hjärtförbundet med ett möjligt omval. Styrelsesammansättningen skall vara representativ och avspegla de yrkesgrupper som är verksamma inom ekokardiografi, BMA och läkare. Inom läkargruppen bör klinisk fysiologi, kardiologi och anestesi vara representerade i styrelsen. Föreningsledamöterna tillsätts av respektive specialistföreningar i tvåårsförordnanden  inklusive suppleanter.
Styrelsen består således av:
– Ordförande
– Kvalitetsansvarig
– Utbildnings- och certifieringsansvarig
– Forskningssamordnare
– Webansvarig
– Fyra ledamöter (Fysiolog, Kardiolog, Anestesiolog och BMA)

§3. Styrelsen för Svenska Hjärtförbundet arbetsgrupp för ekokardiografi föreslås av Svenska Hjärtförbundet att fungera som EACVI’s (tidigare EAE) Swedish Working Group of Echocardiography.

§4. Verksamhet och delområden.

Arbetsgruppen för ekokardiografi skall:
• Verka för kvalitetssäkring av ekokardiografi i Sverige i samarbete med Equalis.
• Verka som en understödjande kraft för genomförande av forskning och metodutveckling inom Svensk ekokardiografi genom att aktivt sammanlänka, verka i en rådgivande roll och sammankoppla olika expertis och skapa nätverk för nationella, Nordiska och internationella forskningsprojekt.
• Utarbeta en plan för och genomföra en nationell individuell certifiering i ekokardiografi, samt verka för att ett bra utbud av utbildning och kurser finns och sprids via arbetsgruppens hemsida.
• Fortlöpande underhålla en hemsida som skall användas som portal för ovanstående verksamheter.
• Verka för samarbete med EACVI och Nordiska arbetsgrupperna i ekokardiografi.

§5. Stadgar fastslås och revideras på Svenska Hjärtförbundets årsmöte.

§6. Styrelsen för ekoarbetsgruppen skall sammanträda 2 gånger/år, vår i samband med kardiovaskulära vårmötet och varje höst.

2014-05-07

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018