Ekokörkort

!Uppdaterade ekokörkort kommer inom kort!

 

ARBETSDOKUMENT, Oktober 2015

Svenska Hjärtförbundets körkorts- rekommendation för transthorakal ekokardiografi:

Bakgrund
Ekokardiografi har en central roll i utvärdering och behandling av patienter med hjärtsjukdom. Ekokardiografi är idag den mest använda bildgivande modaliteten i klinisk praxis eftersom den möjliggör en omfattande och omedelbar bedömning av hjärtats och hjärtklaffarnas anatomi och funktion. Detta gör ekokardiografi till förstahandsvalet vad gäller bildteknik för diagnos och uppföljning av de flesta hjärtsjukdomar. Samtidigt är ultraljudsdiagnostik sannolikt den mest undersökarberoende bildgivande metodiken i sjukvården. Detta gör kvalitetssäkring och utbildning mycket viktiga, och körkort är en metod för kvalitetssäkring. Förslag till körkort, med utbildningsnivåer i två steg för såväl läkare som BMA, har utarbetats av Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi. Beteckningen ”körkort” har valts med tanke på att såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter fordras för att kunna använda ekokardiografi på ett korrekt och säkert sätt, till hjälp för korrekt diagnostik för patienten.

Genomförande och kontroller för erhållandet av Svenska Hjärtförbundets Ekokörkort ligger fortfarande på arbetsgivarna/avdelningsansvariga.

Utbildning och träning inriktas på ultraljudsteknik och instrumentering, praktiska färdigheter, normal anatomi och funktion respektive de vanligaste avvikelserna vid sjukdom, kännedom om undersökningens indikationer och begränsningar, samt kunskap i att formulera utlåtanden.

Upplärningsfas (Exempel på utbildnings checklista Bilaga A)

Basalt körkort, nivå 1
Innehavare av körkort nivå 1 kan göra en basal undersökning, ta ställning till om den är adekvat för bedömning samt självständigt besvara en del undersökningar. I bedömning av kompetens inför basalt körkort, läggs stor vikt vid förmågan att avgöra om undersökningen är av tillräckligt god teknisk kvalitet och om bildunderlaget räcker för bedömning/ utlåtande samt att avgöra om man själv är lämpad att bedöma en undersökning eller situationen kräver en högre kompetens. Personen behöver ha kunskap om fysiologi och patofysiologi; grundläggande förståelse för ultraljudsfysik och apparatkännedom (uppbyggnad, hur bilden skapas och bildbearbetning) samt förmåga att genomföra en undersökning. För läkare, gäller det även att kunna bedöma och skriva svar vid vanliga frågeställningar hos vuxna patienter med stabil cirkulation. Det är viktigt med kännedom om vanliga biologiska effekter och artefakter.

Målet är att adepten når faktisk kompetens i undersökning och tolkning och exponeras för en variation av patienter och biologiska varianter.
Det exakta antalet månader eller undersökningar som krävs för detta mål specificeras inte men EAE rekommenderar 350 undersökningar under 6 mån period medan ACC/AHA kräver 150 utförda och 300 tolkade undersökningar.

Avancerat körkort, nivå 2
För körkort nivå 2 krävs betydligt mer specifika kunskaper och innehavaren av detta körkort är kapabel att utreda patienter med klaffel inför kirurgi, vanliga medfödda hjärtfel hos vuxna och äldre barn, samt utföra akuta undersökningar på patienter med instabil cirkulation, och ge adekvat bedömning.
På vissa ställen i landet kan det även ingå att behärska undersökning av nyfödda och späda barn, bedöma de vanligaste medfödda hjärtfelen samt ha teoretisk kännedom om komplexa medfödda hjärtfel och förmåga att bedöma när insats av mera erfaren undersökare krävs.

För att uppnå dessa kunskaper och färdigheter måste aspiranten på avancerat körkort exponeras för patienter av beskrivna kategorier och tränas i att först under handledning och senare självständigt med återkoppling, undersöka, bedöma och skriva svar. Körkorts- aspiranten dokumenterar detta genom att föra loggbok eller på annat lättillgängligt sätt, spara utlåtanden från de undersökningar som skall ligga till grund för bedömningen.
Slutbedömningen av körkortsutfärdare grundas på genomgång av loggboken, utlåtandesamling och personlig kännedom.


Övrig information om eko- körkort och certifiering

Ett förtydligande angående begreppen körkort och certifiering som vi använder oss av i Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Eko-körkort:

Med eko- körkort menar vi en dokumentation av kompetensen att utföra och bedöma ekokardiografiundersökningar. För detta behövs såväl teoretiskt kunnande som praktisk träning och exposition för olika patientkategorier och frågeställningar. Att kontrollera denna kompetens bedömer vi lämpligast görs vid den egna kliniken/ enheten eller vid några närliggande enheter som samarbetar. Hjärtförbundet har utarbetat en rekommendation för kraven på kunskap och erfarenhet, som syftar till en nationell likriktning av kraven och synen på kompetens. ”Nationellt körkort”finns alltså inte i meningen att någon myndighet eller organisation centralt utfärdar körkort. Däremot rekommenderar vi att man vid enheter där ekokardiografi bedrivs, ansluter till Hjärtförbundets rekommendationer för körkort, bedriver utbildning och kunskapskontroll, och utfärdar körkort, i enlighet därmed. Det finns körkort nivå 1 och 2 (för mer detalj vg se under körkortsrubrik). Genomförande och kontroller för erhållandet av Ekokörkort ligger fortfarande på arbetsgivarna/avdelningsansvariga. Antalet genomförda undersökningar för att erhålla körkort 1 och 2 är givna som förslag.

Detta kräver också att adepten har en handledare och att det finns både utbildnings- och utvärderingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Vi i arbetsgruppen arbetar med att ta fram mer material för utbildning. Bl.a planeras för årlig 2 dagars eko-kurs i samband med kardiovaskulära vårmötet. Kursen kommer att vara LIPUS granskad och avslutas med kurstentamen.

Detta ger dock intyg bara för att man har klarat av kursen och räknas inte som nationell körkort.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018